Par mumsLatvijas Dievturu sadraudzes zīmols

Zīmols veidots balstoties uz Stāmerienas sagšas (12.gs.) zarotā krusta variantiem, kas pazīstami kā Pērkona, Laimas krusti un arī ugunskrusti ar zem tā novietotu uzrakstu Latvijas Dievturu sadraudze.

Dižens savā kuplumā un spēkā, bagāts simbolikā, jau senatnē saistīts ar sauli un uguni. Kustīgs, rotējošs, dinamisks. Tātad dzīvību un darbību apliecinošs.

Krusta zīmes simbolikā nozīme.

Kā Pērkona – Laimas zīme, tā simbolizē Dieva – pasaules laidēja likumsakarību darbību Māras pasaulē. Pērkons simbolizē šo darbību realizēšanos visā māriskajā pasaulē, Laima - cilvēku liktenī. Caur šo zīmi tiek izteikta Dieva un Māras ciešā un neatdalāmā saikne un saskaņa, kuras izpratne dod sargājošu svētību un nozīmi katra cilvēka un mūsu tautas dzīvē. Zīme sevī ietver Dieva pašizpaušanos māriskajos veidolos caur Pērkona - Laimas likumsakarībām.

Krusta zīmē akcentēts tās centrs, kā tas redzams un tradicionāli lietots latviešu un arī baltu arheoloģiskā un etnogrāfiskā materiāla zīmju rakstā, rotās un citos lietiskās mākslas darbos, kuros parādās krustu zīmes. Simboliski tas izteikts arī dainās.

Kur, Dieviņi, Tu stāvēji,
Kad es tevi neredzēju?
– Vidū sētas, pagalmā,
Vībotnīšu ceriņā. (LD 8050)

Es redzēju zelta krustu
Vidū gaisa grozāmies.
Dieviņ, tavu padomiņu,
Ka zemē nenokrita! (33780-0)

Zīmes nematerializētais centrs -

Dieva likums, neizpaustais padoms. Dievs ir visu notikumu aizsākums un centrs, vērtuma atskaites pamats – vidū jūras, vidū gaisa, vidū lauka – mītiskais visa esošā rašanās sākuma centrs, kas ir visur un vienmēr klātesošs un kam tai pat laikā nav ne laika, ne telpas dimensijas. Visas apjaušamās pasaules rašanās un atjaunotnes aizsākums. Dievs ir vienots visu savu izpausmju veselumā un daudzveidībā – viss ir viens.

Sazarotais krusts, kas laists no šī centra –
izsaka radošu augšanu, kuplināšanos – Māras materiālo pasauli, kurā Dieva likums kā radošā doma, augstākais padomu padoms – doma, kas līdz galam nav izdibināma, bet, kas rada atskārsmi par lietu kārtību pasaulē, izpaužas kā mūžīgā mainība caur pastāvīgu radīšanas – pārradīšanas ciklu. Tāds ir Pasaules pastāvēšanas universālais princips, ko izsaka krusta slīpais dinamiskais novietojums.

Laimas aspektā zīme simbolizē arī katra cilvēka pašapzināšanos, kā šīs vienotās pasaules daļu un pašvērtību, ka katrs pats sev esam pasaules centrā un katrs esam centrs savai Latvijai un atbildībai par to. Vērtību atskaites mērs sākas mūsos tāpēc, ka mēs esam un mēs esam tikai tad ja šo centru paši nosakām un noturam.

Arī uz četrām pusēm sazarotie zari, kuri simbolizē dažādās dievturu saimes, un pudurus, savienojas kopā ar zīmes centrā novietoto slīpo krustu, izsakot to vienotību uz kopēju vērtību pamata. Tā ir zīme sadarbībai kopēju vērtību un mērķu vārdā.

Rekvizīti

Ziedojumiem un biedru naudām:

LATVIJAS DIEVTURU SADRAUDZE
Reġ. Nr. 90000279525
Adrese: Tēriņu 13, Rīga, LV-1004
A/S Swedbank konta Nr.: LV10HABA0551018486000
BIC/SWIFT kods – HABALV22

>>>|||<<<

KĀ IESTĀTIES?
Aizpildot Pieteikuma veidlapu un iesniedzot Sadraudzē (e-pastā — dievturi@gmail.com) vai konkrētajā saimē, kurā vēlas iestāties.


Sadraudzes vadītāji un valde:

Dižvadonis — Andrejs Broks

Goda dižvadonis Valdis Celms, e-pasts: valdis.celms@inbox.lv

Valdes sastāvs:
Ansis Bērziņš — saziņas līdzekļu atbildīgais — amberzins@protonmail.com
Jānis Kušķis — svētnieku darbības saskaņotājs
Eva Mārtuža — dievturu vēstneša redaktore — eva@latnet.lv
Ilona Peismaliete
— nometņu un sarīkojumu saskaņotāja — ilona.peismaliete@gmail.com
Andris Peismalietis — nometņu un sarīkojumu saskaņotājs — andris.peismalietis@gmail.com
Uldis Punkstiņš — dievturu grāmatu krātuves vadītājs — beverina.ritums@gmail.com
Linda Skoromko — rakstvede
Uģis Nastevičs
— valdes vadītājs, starptautisko un sabiedrisko sakaru atbildīgais — jpn@inbox.lv

Pārlūki:
Viesturs Kurmis
Muntis Auns
Sniedze Ozola

  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ausekļa saime — Ikšķile, vadītājs Muntis Auns, e-pasts: muntis.auns@inbox.lv
Beverīnas saime — Valmiera, vadītājs Uldis Punkstiņš, e-pasts: beverina.ritums@gmail.com
Burtnieku saime — Rīga, vadītājs Uģis Nastevičs, e-pasts: jpn@inbox.lv
Dainu līga — Rīga, Māra Meijere, tālr.: 28441708
Daugavas saime — Klintaine, vadītāja Gunta Saule, tālr.: 27811297, e-pasts: saulegunta@gmail.com
Dižozolu draudze — Ādaži, vadītājs Ansis Bērziņš, e-pasts: amberzins@protonmail.com
Madaras saime — Glūdas pag., Jelgavas nov.
Nameja saime — Auru pag., Dobeles nov.
Pērkona saime
— Rīga, e-pasts: palelione@gmail.com
Rāmavas saime — Rīga, vadītājs Ramants Jansons, e-pasts: peters.j@inbox.lv
Rūsiņa saime — Sigulda, vadītāja Sniedze Ozola, e-pasts: sniedze.ozola@gmail.com
Svētes dievturu draudze — Jelgava, vadītājs Andris Žukovskis (Bišu Andris), tālr.: 29105224, e-pasts: kokgrebis@inbox.lv
puduris Baltiem — Madonas nov., vadītāja Inguna Roga-Saulīte, e-pasts: i.roga.saulite@gmail.com


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Par Latvijas Dievturu sadraudzi (saīsinājumā LDS, Sadraudze)

Latvijas Dievturu sadraudze turpina iepriekšējās paaudzēs uzsākto ceļu uz patstāvīgas latviešu garīgās Satversmes veidošanu, izzinot un apkopojot tautas nemateriālo un materiālo kultūras mantojumu, un izkopjot un iemiesojot dzīvē tajā saglabātās garīgās un tikumiskās atziņas.

Šis mantojums spilgti sevī nes mūsu tautas dižāko ļaužu atskārstās zināšanas un tikumiskās (ētiskās) vērtības, kam dziļas tradīciju saknes. Šīs zināšanas un tikumiskās vērtības atklājas joprojām dzīvajās gadskārtu ritu, mūža godu un sadzīves tradīcijās, kas veido pamatu tautas dzīvesziņas vērtumam. Tās simboliski ietvertas, gadu tūkstošos veidotā, bagātā Dainu mitoloģisko tēlu sistēmā, uz kuras pamata ir izveidojusies arī latviešu dievestība.

Uz šo atziņu pamata, kā šo tradīciju turpinātāja, izveidojās dievturu kustība, kas kā organizācija „Latviešu Dievturu draudze” nodibinājās 1926.g 26.jūlijā. Tās darbu un mērķu turpinātāja līdz pat mūsu dienām ir Latvijas Dievturu sadraudze. Okupācijas gados atklāta dievturu darbība nenotika - tā atjaunojās Atmodas laikā.
LDS ir atbilstoši Latvijas Republikas Reliģisko organizāciju likumam reģistrēta reliģiskā savienība.

```````
No Latvijas Dievturu sadraudzes Satversmes.

Darbības mērķis.

1. Sadraudze, būdama brīvprātīga reliģiska bezpeļņas savienība, apvieno, saskaņā ar šo Satversmi dibinātās, dievturu saimes, pudurus un atsevišķus Sadraudzē reģistrētus saviešus visā Latvijā.

2. Sadraudzes darbības mērķis ir saglabāt, izkopt un attīstīt senbaltu cilmes latviešu dievestību un dzīves ziņu, pamatojoties uz latvju dainās un citās tautas gara mantās pausto Dieva atskārtumu, tikumu mācību, latvisko svētku un godu tradīciju, virzot tautas reliģisko dzīvi saskaņā ar viņas pašas izsenis radītajām un laiku laikos saglabātajām garīgajām vērtībām. Ar savu darbību Sadraudze stiprina latviešu tautas pastāvēšanu un uzplaukumu savā zemē — brīvajā, neatkarīgajā Latvijas valstī.

Darbības izpausmes, veidi.

3. Sadraudze darbojas visā valstī kā juridiska persona, ar adresi Tēriņu ielā 13, Rīgā, LV-1004, ievērojot Latvijas Republikas Satversmi un likumus. Ar valdes lēmumu Sadraudzes Satversmē var tikt mainīta Sadraudzes juridiskā adrese, attiecīgā termiņā par to paziņojot atbilstošos likumos noteiktajām valsts institūcijām. Darbības mērķu sasniegšanai Sadraudze:

a) rīko svētrītus, Dieva un latviskās dzīvesziņas daudzinājumus, mūža godus (krustabas, vedības, bedības), gadskārtu svinības, vakarēšanas un citas ar dievturību saistītas svinības;

b) ceļ, iekārto, uztur un pārvalda dievnamus, svētvietas, saietu namus, īpašas izglītības iestādes, grāmatnīcas, izveido piemiņas vietas un pieminekļus;

c) iegādājas un pārvalda nekustamos un kustamos īpašumus;

d) rīko mācību izklāstus, kursus, seminārus, priekšlasījumus, konferences, diskusijas, uzvedumus, koncertus, saviesīgus vakarus, ekskursijas;

e) veicina un atbalsta zinātniskos pētījumus baltistikā, latviešu reliģijas, mākslas, kultūras, vēstures, folkloras, etnogrāfijas, mitoloģijas, ētikas, socioloģijas un estētikas jomās, kā arī veicina dievturiem nozīmīgu atklājumu un atzinumu izplatīšanu;

f) izdod un izplata laikrakstus, žurnālus, grāmatas, bukletus, kā arī audiovizuālos materiālus ar dievturīgu saturu un cita veida reliģiskās mācības līdzekļus;

g) dibina īpašus mantiskās palīdzības un godalgu fondus, vāc un pieņem ziedojumus dievturības mērķu īstenošanai;

h) slēdz līgumus ar personām, uzņēmumiem, organizācijām, apvienībām;

i) pieņem darbā algotus darbiniekus;

j) sasauc Sadraudzes un saimju saviešu sapulces un apspriedes;

k) dievturības laikmetīgas attīstības labā uztur nepieciešamos sakarus ar valsts un reliģiskajām institūcijām, iestādēm un organizācijām, kā arī ar kultūras un reliģijas darbiniekiem ārzemēs.

Pēctecība.

5. Dievturība un Sadraudze radusies kā gadsimtu gaitā latviešu tautā uzturēto dievestības pamatu atjaunojums, izkārtojums un turpinājums jaunlaikiem.

6. Sadraudze ir ¹1929. gadā dibinātās un tā paša gada 7. oktobrī Latvijas Garīgo lietu pārvaldē reģistrētās Sadraudzes darbības turpinātāja.

Sadraudzes sastāvs, dalībnieku uzņemšanas kārtība.

7. Sadraudzes saimju un puduru savieši (arī ārpus saimēm esošie Sadraudzes reģistrētie savieši) ir pilngadīgi, rīcības spējīgi cilvēki, kuri balstās vispārcilvēciskās vērtībās, atzīst Dievturību kā latviešu nacionālo dievestību (reliģiju) un apliecina latviskās dievestības pamatvērtības. Jaunieši līdz 18 gadu vecumam draudzē var tikt uzņemti tikai ar vecāku vai aizbildņu rakstveida atļauju, kā arī draudzes pasākumos nepilngadīgās personas piedalās tikai ar likumisko pārstāvju piekrišanu.

8. Iestājoties Sadraudzē, savieši izpilda iesnieguma lapu, saņem piederības zīmi un maksā gadskārtējo dalības maksu. Savietis ir atbildīgs par savu aktuālo saziņas datu atjaunošanu Sadraudzes saviešu reģistrā. Ja savietis nav darījis zināmus Sadraudzes biedrzinim savus saziņas datus, viņš pats uzņemas atbildību par visu ar to saistīto, tai skaitā — savām nerealizētajām tiesībām.

Dievturu saimes un puduri.

29. Dievturu saimes (draudzes) ir vienotās Sadraudzes sastāvdaļas, un tās darbojas saskaņā ar šo Satversmi.

30. Nelieli dievturu pulciņi (mazāki par 10 saviešiem) var nodibināt savu puduri, kas var darboties gan apvienībā ar tuvāko saimi, gan arī kā Sadraudzes patstāvīga vienība.

31. Dievturu saimi vai puduri var veidot ģimene vai radinieku grupa, kā arī jebkura sabiedriska, saimnieciska vai interešu grupa, kas atzīst Sadraudzes mērķus un vēlas iesaistīties latviešu dzīvesziņas un ar to saistīto darbību un tradīciju pilnveidošanā un attīstīšanā.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~